KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

ừ lúc nhận hàng đến giao hàng

Từ lúc nhận hàng đến giao hàng( Trong bản vẽ )

STEP1

iso

So sánh giá

Nhận bản vẽ, báo giá

→

STEP2

iso

Nhận hàng

Nếu đã chính thức nhận hàng, thì cùng ký hợp đồng giao dịch và hợp đồng chất lượng, tiến hành gia công mẫu.

→

STEP3

iso

Kiểm tra, kiểm nghiệm

Tự kiểm tra là điều tất yếu, nhưng chúng tôi còn thực hiện kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu của khách.

STEP4

iso

Sản xuất

Nếu hàng mẫu không có vấn đề, thì tiến hành thủ tục đưa vào sản xuất.

→

STEP5

iso

Giao hàng

Giao hàng theo đúng thời điểm đơn hàng mà khách đã đặt.

Từ lúc nhận hàng đến giao hàng( Từ thiết kế )

STEP1

iso

So sánh giá

Nhận bản vẽ, báo giá

→

STEP2

iso

Thiết kế

Dựa theo bản tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của khách, chúng tôi xuất trình thiết kế và bản tiêu chuẩn giao hàng.

→

STEP3

iso

Chứng nhận

Sau khi khách hàng xác nhận và chứng nhận bản tiêu chuẩn giao hàng, thì chuyển sang bước nhận hàng.

STEP4

iso

Nhận hàng

Nếu đã chính thức nhận hàng, thì cùng ký hợp đồng giao dịch và hợp đồng chất lượng, tiến hành gia công mẫu.

→

STEP5

iso

Kiểm tra, kiểm nghiệm

Tự kiểm tra là điều tất yếu, nhưng chúng tôi còn thực hiện kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu của khách.

→

STEP6

iso

Sản xuất

Nếu hàng mẫu không có vấn đề, thì tiến hành thủ tục đưa vào sản xuất.

STEP7

iso

Giao hàng

Giao hàng theo đúng thời điểm đơn hàng mà khách đã đặt.

top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info