KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Liên hệ

Mẫu thư điện tử

Có thể liên hệ qua thư điện tử.

Đồng thời, cũng có thể liên hệ qua số điện thoại sau:

Điện thoại 0790-46-0212 / Số Fax 0790-46-1605

*Tên công ty:
*Người trách nhiệm:
Cách đọc bằng Romaji:
*Địa chỉ thư điện tử để liên lạc:
Địa chỉ:
*Điện thoại:
Số Fax:
*Nội dung cần liên hệ:
 
top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly employment info