KORETSUNE SEIKO,LTD.

Xi lanh thủy lực, máy bơn thủy lực, máy giảm tốc năng động của các cơ khí lớn như cơ khí xây dựng, cơ khí công nghiệp, cơ khí nông nghiệp

Thông tin Công ty

Bắc tay vào việc trách nhiệm của Công ty đối với hoạt động môi trường

iso

■Phương châm môi trường

Công ty Koretsune Seiko bắt tay vào việc bảo vệ môi trường và đặt nó vào một trong những hạng mục tối quan trọng trong việc kinh doanh, nỗ lực điều hòa việc sản xuất máy thủy lực và các hoạt động liên quan đối với môi trường, đồng thời liên tục xúc tiến hoạt động bảo toàn môi trường để cống hiến cho xã hội.

1. Thiết lập hệ thống quản lý môi trường, minh bạch trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến việc bảo toàn môi trường.

2. Tuân thủ các luật liên quan môi trường, điều lệ, quy định nội bộ và các hạng mục yêu cầu liên quan.

3. Nỗ lực bắt tay vào việc tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm các chất thải, tái sử dụng và tái chế, để giảm gánh nặng cho môi trường.

4. Nhận thức quan trọng việc bảo toàn môi trường, xúc tiến việc liên tục cải tiến cùng bắt tay vào việc ngăn chận ô nhiễm.

5. Thiết định và xem xét lại mục đích và mục tiêu môi trường sao cho thật là kinh tế và kỹ thuật trong phạm vi khả năng.

6. Phương châm môi trường viết thành văn bản, thông báo cho toàn thể công nhân, đồng thời lưu hồ sơ dưới dạng mọi người có thể tìm thấy tài liệu

ngày 31 tháng 7 năm 2009

Công ty Koretsune Seiko

Tổng Giám Đốc Katsuhiro Koretsune

Sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường

Dùng phương pháp thay đổi lọc ion, tái sử dụng nước thải mạ, đầu tư thiết bị mạ không độc hại để biến lượng nước thải thành zêrô sao cho thân thiện với môi trường khu vực.

iso
iso
top Page corporate fact sheet major products design, quality control, and production management state-of-the-art equipment fabrication and Assembly Tuyển dụng info